• 064 5926 800

RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU

RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE


Popravka ili zamena:

1. Krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;
2. Krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođa i terasa);
3. Lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima), kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole u skladu sa pozitivnim propisima o liftovima;
4. Oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštita od prodora vode;
5. Horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
6. Vodovodne i kanalizacione mreže, od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta, do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.);
7. Ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;
8. Elektroinstalacija zgrade do strujnog ormana;
9. Instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplovodnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pranjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena gasnih instalacija;
10. Pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne);
11. Hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;
12. Dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim delovima zgrade;
13. Kanala za smeće u zgradi;
14. Dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;
15. Drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;
16. Oštećenih ili dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vlage;
17. Instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;
18. Gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;
19. Hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;
20. Instalacija i uređaja za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi.